Missie & visie

English

Missie


  • Het bevorderen van kennis en gebruik van de Nederlandse taal door het uitvoeren van toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek.
  • Het stimuleren en coördineren van de wetenschappelijke beschrijving van de Nederlandse woordenschat en grammatica in al zijn facetten door de eeuwen heen.
  • De productie, koppeling en ontsluiting van bronnenmateriaal voor het Nederlands in de vorm van historische en eigentijdse corpora, woordenboeken, lexicale digitale databases, grammatica’s en de daarbij behorende technologische hulpmiddelen.

Visie

Het Instituut voor de Nederlandse Taal wil een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut zijn op het gebied van het Nederlands. Daarnaast wil het instituut een centrale positie innemen in het hele Nederlandse taalgebied (Nederland, Vlaanderen, Suriname en de Antillen) op het vlak van het wetenschappelijk verantwoord ontwikkelen, bewaren en duurzaam beschikbaar stellen van taalmateriaal. Daarmee levert het Instituut voor de Nederlandse Taal noodzakelijke bouwstenen voor de bestudering van het Nederlands.

Mission & vision

Mission


  • Promoting the knowledge and use of the Dutch language by conducting application-oriented scientific research.
  • Stimulating and coordinating the scientific description of the Dutch vocabulary and grammar in all their variety throughout the centuries.
  • Producing, integrating and disclosing Dutch source material in the form of historical and contemporary corpora, dictionaries, lexical digital databases, grammars, plus all required technological tools.

Vision

The Dutch Language Institute aims to be a widely accessible scholarly institute in the field of the Dutch language. In addition, the institute strives to take on a central position in the Dutch-speaking world (the Netherlands, Flanders, Suriname and the Netherlands Antilles), as a developer, keeper and distributor of corpora, lexica, dictionaries and grammars. With these sustainable language resources, all results of scholarly methods, the Dutch Language Institute provides the necessary building blocks of the study of Dutch.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.