Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW)

Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek is een wetenschappelijk woordenboek, in eerste aanleg opgezet voor en ten behoeve van taalkundigen, filologen en beoefenaars van de Middelnederlandse letterkunde. Maar het is tevens bruikbaar voor andere doelgroepen, omdat het toegang geeft tot een groot aantal bronnen. Met name de woorden en hun betekenis(sen) uit de ruim 2.200 ambtelijke bescheiden uit de dertiende eeuw kunnen van belang zijn voor historici, zowel bij de studie van de vaderlandse geschiedenis alsook voor meer gespecialiseerde gebieden als de rechtsgeschiedenis, de nederzettingsgeschiedenis, de ontginningsgeschiedenis, de ontwikkeling van het sluis- en dijkwezen, de geschiedenis van de ambachten, de openbare financiën e.d.

Het VMNW is eveneens een bron voor naamkundigen, juist door de opname van antroponiemen en toponiemen als trefwoord. Daarnaast meent de redactie een bijdrage te hebben geleverd tot de studie van de Middelnederlandse letterkunde door alle woorden van alle opgenomen literaire teksten, inclusief de namen van de erin voorkomende personages en plaatsen, van betekenis en commentaar te voorzien. Het VMNW blijft, ten slotte, zij het met enige beperkingen, een woordenboek bij het Corpus-Gysseling.

Ga naar website

Productdetails

Jaar: 2018
Versie: 2.0
Financier:
Producttype: Online service
Talen: Nederlands
Refereren: Vroegmiddelnederlands Woordenboek - VMNW (Version 2.0) (2018) [Online service]. Available at the Dutch Language Institute:
http://hdl.handle.net/10032/tm-a2-k4
Project:
Toepassing: Naslag

Op deze website maken wij gebruik van cookies.