Corpus Middelnederlands

English

Het Corpus Middelnederlands is een verzameling rijm- en prozateksten uit de periode 1300-1550.

Het bevat klassiekers als de Beatrijs, de Reynaert, de abele spelen, de verhalen rond koning Arthur of rond Karel de Grote, alle teksten uit het befaamde Gruuthuse-handschrift (met het Egidiuslied), maar ook veel van de wat minder bekende of minder onderzochte teksten, zoals prozabewerkingen van de ridderverhalen-op-rijm (de zogenoemde 'volksboeken'), liedverzamelingen zoals het Antwerps Liedboek, diverse Bijbelvertalingen, heiligenlevens, gebedenboeken, kronieken, allerlei religieuze, didactische en wetenschappelijke traktaten, geneeskundige handleidingen en recepten.

Het corpus is samengesteld op basis van overwegend kritische tekstedities. Het wordt op termijn verrijkt met woordsoort en lemma om het beter doorzoekbaar te maken.

Bronnen voor het corpus

Hoofdbron voor dit corpus zijn de rijm- en prozateksten van de cd-rom Middelnederlands, eind 1998 verschenen bij de Vlaamse Standaard Uitgeverij en de Nederlandse Sdu. (De teksten op de cd-rom die van het Corpus Gysseling kwamen, zijn niet in dit corpus opgenomen, maar in het Corpus Gysseling.)

Versie 2.0

Voor versie 2.0 van het Corpus Middelnederlands is er aan deze bronteksten een aantal artesteksten toegevoegd, zoals het Hattemse handschrift (C5) en Van der proprieteyten der dinghen van Bartholomeus Anglicus - beide uitgegeven en ter beschikking gesteld door de Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur (WEMAL) - en de Circa instans en de Trotula.

Het Corpus Middelnderlands verschijnt binnenkort online als corpusapplicatie.

Corpus of Middle Dutch

The Corpus of Middle Dutch is a collection of rhyming texts and prose from the period of 1300-1550.

It contains classics like Beatrijs, Van den vos Reynaerde, the abele spelen, the stories about King Arthur or about Charlemagne, all texts from the famous Gruuthuuse manuscript (including the Egidius song), but also many of the lesser known or less researched texts, such as prose adaptations of the rhyming knight’s tales (the so-called ‘folk books’), collections of songs such as the Antwerp Songbook, several Bible translations, hagiographies, books of prayer, chronicles, and all kinds of religious, didactic and scientific treatises, medical manuals and recipes.

The corpus was compiled on the basis of mainly critical text editions. In time, it will be annotated with word classes and lemmas, to make for better searchability.

Sources of the corpus

The rhyming and prose texts from the CD-ROM Middle Dutch, which was published in 1998 by the Flemish Standaard Uitgeverij and the Dutch Sdu, are the main sources for this corpus. (The CD-ROM texts that came from the Gysseling Corpus have not been included in this corpus, but in the Gysseling Corpus.)

Version 2.0

In version 2.0 of the Corpus of Middle Dutch, a number of informative texts belonging to the so-called artes literature have been added to these source texts, such as the Hattem manuscript (C5) and Van der proprieteyten der dinghen ('On the Properties of Things') by Bartholomeus Anglicus – both published and made available by the Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur (WEMAL) – and the Circa Instans and the Trotula.

The Corpus of Middle Dutch will soon be made available as an online search application.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.