Grammatica: een nieuwe ANS

English

De Algemene Nederlandse Spraakkunst, kortweg ANS, is hét naslagwerk over de Nederlandse grammatica. De elektronische versie e-ANS wordt momenteel geactualiseerd en uitgebreid, en sinds kort is ook het Instituut voor de Nederlandse Taal bij dat project betrokken.

Het Instituut voor de Nederlandse Taal gaat een auteurs- en redactieomgeving ontwikkelen voor de ANS, vergelijkbaar met die van het Taalportaal. Daarnaast wordt het instituut verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe digitale omgeving van de e-ANS en het databeheer. Het Instituut voor de Nederlandse Taal is daarom nu officieel toegevoegd aan het uitvoerende projectteam dat bestaat uit de Radboud Universiteit, Leiden University Center for Linguistics (LUCL), Universiteit Gent en de KU Leuven.

Achtergrond

De ANS is de uitvoerigste beschrijving van de grammaticale aspecten van het hedendaagse Nederlands die gericht is op een breed publiek. Tot de doelgroepen behoren zowel moedertaalsprekers als anderstaligen die Nederlands leren. De ANS is tot stand gekomen in Belgisch-Nederlandse samenwerking en verscheen voor het eerst in 1984. De tweede, herziene editie van 1997 werd gedigitaliseerd, met de e-ANS als resultaat.

Grammar: a new ANS

The General Dutch Grammar, or ANS (Algemene Nederlandse Spraakkunst) is the go-to reference grammar for the Dutch language. The electronic version, the e-ANS, is currently being brought up to date and expanded. The Dutch Language Institute has recently become involved in this project.

The Dutch Language Institute will develop an author environment and an editor environment for the ANS, similar to those that were developed for Taalportaal. In addition, the institute will be responsible for the data management and the development of a new digital environment for the e-ANS. This is why the Dutch Language Institute has officially been included in the executive project team, consisting of Radboud University, the Leiden University Center for Linguistics (LUCL), Ghent University and KU Leuven.

Background

The ANS is the most extensive description of the grammatical aspects of contemporary Dutch aimed at a broad audience. The target audience includes both native speakers and foreign language learners of Dutch. The ANS was born out of a Belgian-Dutch cooperation and was first published in 1984. The second and revised 1997 edition was digitized, resulting in the e-ANS.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.