Organisatie

Het Instituut voor de Nederlandse Taal, een voortzetting van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, is een stichting naar Nederlands recht met eigen rechtspersoonlijkheid en eigen aansprakelijkheid. Het instituut functioneert zelfstandig en in goed overleg met de Nederlandse Taalunie. Het Comité van Ministers van de Taalunie controleert de stichting op afstand om de goede werking van de stichting, de besteding van de door de Taalunie aan de stichting toegekende middelen en de realisatie van de gemeenschappelijke doelstellingen te waarborgen. De manier waarop dit gebeurt is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Structuur

De stichting kent de volgende organen:

  • Bestuur (directeur)
  • Raad van Toezicht
  • Raad van Advies

Het bestuur, dat in principe uit één persoon bestaat, legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en brengt periodiek verslag uit. De Raad van Advies bestaat uit personen met ruime kennis en ervaring van de werkgebieden van de stichting. Leden van de Raad van Advies worden voorgedragen door de Raad van Toezicht en benoemd door het Comité van Ministers van de Taalunie. De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en aan het Comité van Ministers van de Taalunie, over onderwerpen die betrekking hebben op de realisatie van de doelen van de stichting.

Organisatieschema

Binnen het Instituut voor de Nederlandse Taal zijn er, naast de logistieke ondersteuners, drie functiegroepen: taalkundigen, computerlinguïsten en informatietechnologen, aangestuurd door de directeur.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.