Laatste nieuws/

Spelling

Bent u nog altijd geen ecofascist of klimaatmaffioso? Word het dan maar fluks, want het lijdt geen twijfel dat de opwarming van de aarde veroorzaakt wordt door grenzeloze CO2-uitstoot.

Zolang er niets radicaals gebeurt, blijft de tweegradengrens van zo’n Parijs klimaatakkoord een utopie; er circuleren al doemscenario’s met een apocalyptische reikwijdte tot ten minste zes graden Celsius, wat een millennialang hitte-inferno belooft.

In een parallelle werkelijkheid laten we proefballonnetjes op over flexitariërs en warmetruiendagen, terwijl onze tweeëntwintigste-eeuwse nakomelingen alleen gebaat zijn bij een blanco cheque voor wind-, water- en zonne-energie, een fikse fossielebrandstoffentaks, een circulaire economie en een plantaardig eetpatroon.

Dit dictee is geschreven door Wouter van Wingerden (doetietsmettaal.nl) voor de middag ‘groene taal’ op 8 oktober 2019, georganiseerd door het Instituut voor de Nederlandse Taal in het kader van de Week van het Nederlands.

English

De Algemene Nederlandse Spraakkunst, kortweg ANS, is hét naslagwerk over de Nederlandse grammatica. De elektronische versie e-ANS wordt momenteel geactualiseerd en uitgebreid, en sinds kort is ook het Instituut voor de Nederlandse Taal bij dat project betrokken.

Het Instituut voor de Nederlandse Taal gaat een auteurs- en redactieomgeving ontwikkelen voor de ANS, vergelijkbaar met die van het Taalportaal. Daarnaast wordt het instituut verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe digitale omgeving van de e-ANS en het databeheer. Het Instituut voor de Nederlandse Taal is daarom nu officieel toegevoegd aan het uitvoerende projectteam dat bestaat uit de Radboud Universiteit, Leiden University Center for Linguistics (LUCL), Universiteit Gent en de KU Leuven.

Achtergrond

De ANS is de uitvoerigste beschrijving van de grammaticale aspecten van het hedendaagse Nederlands die gericht is op een breed publiek. Tot de doelgroepen behoren zowel moedertaalsprekers als anderstaligen die Nederlands leren. De ANS is tot stand gekomen in Belgisch-Nederlandse samenwerking en verscheen voor het eerst in 1984. De tweede, herziene editie van 1997 werd gedigitaliseerd, met de e-ANS als resultaat.

Grammar: a new ANS

The General Dutch Grammar, or ANS (Algemene Nederlandse Spraakkunst) is the go-to reference grammar for the Dutch language. The electronic version, the e-ANS, is currently being brought up to date and expanded. The Dutch Language Institute has recently become involved in this project.

The Dutch Language Institute will develop an author environment and an editor environment for the ANS, similar to those that were developed for Taalportaal. In addition, the institute will be responsible for the data management and the development of a new digital environment for the e-ANS. This is why the Dutch Language Institute has officially been included in the executive project team, consisting of Radboud University, the Leiden University Center for Linguistics (LUCL), Ghent University and KU Leuven.

Background

The ANS is the most extensive description of the grammatical aspects of contemporary Dutch aimed at a broad audience. The target audience includes both native speakers and foreign language learners of Dutch. The ANS was born out of a Belgian-Dutch cooperation and was first published in 1984. The second and revised 1997 edition was digitized, resulting in the e-ANS.

English

Het Instituut voor de Nederlandse Taal controleert de spelling van woordenlijsten (van bijvoorbeeld woordenboekleveranciers) automatisch met het Hulpmiddel Keurmerk (ook wel HulK genoemd). Spellingadviseurs van het instituut corrigeren de woorden die de HulK niet kan beoordelen handmatig en voegen deze ook toe aan hun eigen materiaal, zodat ze een volgende keer al automatisch verwerkt kunnen worden.

Als de ingevoerde woordenlijst is opgesteld volgens de regels en principes van de officiële spelling, krijgt dit product een merkteken: het Keurmerk Spelling. Dit Keurmerk wordt toegekend door de Nederlandse Taalunie en biedt de garantie dat bepaalde naslagwerken gebruikt kunnen worden voor het opzoeken van de officiële spelling.

HulK / Spelling Certification Mark

For the automatic spell-check of word lists (e.g. for suppliers of dictionaries), the Dutch Language Institute uses the Spelling Certification Mark, also known as HulK. Our spelling specialists manually correct the words HulK does not recognize and add these to our own material, so from then on the words can be processed automatically.

Any wordlist compiled in accordance with the rules and principles of the official spelling receives the Spelling Certification Mark. This certification mark is awarded by the Dutch Language Union to any spelling reference that is guaranteed to provide the official spelling.

English

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is een autoriteit op het gebied van spelling. Sinds 1995 stelt het instituut (toen: Instituut voor Nederlandse Lexicologie) in opdracht van de Nederlandse Taalunie de 'Woordenlijst Nederlandse Taal' samen: een overzicht van de officiële spelling van Nederlandse woorden. In gedrukte vorm is de Woordenlijst beter bekend als het Groene Boekje. De laatste editie verscheen in 2005.

Woordenlijst.org

De 'Woordenlijst Nederlandse Taal' is gratis online beschikbaar op www.woordenlijst.org. De onlineversie groeide in 2015 van ongeveer 100.000 trefwoorden naar circa 180.000 trefwoorden. Alle woorden die in de vorige gedrukte editie stonden, zijn daarbij gehandhaafd. Met alle meervouden, verkleinvormen, verleden tijden en voltooid deelwoorden bevat de nieuwe digitale versie van de Woordenlijst nu informatie over zo'n 340.000 woordvormen.

De toegevoegde woorden zijn afkomstig uit op het Instituut voor de Nederlandse Taal verzamelde tekstbestanden, die krantenmateriaal, literaire teksten en materiaal van het internet bevatten. Daarnaast werd gebruikgemaakt van gegevens over tevergeefs opgezochte woorden, die uit de zoekopdrachten op woordenlijst.org te destilleren waren. Woordenlijst.org zal vanaf nu regelmatig worden aangevuld met nieuwe woorden.

Groene Boekje 2015

Het Groene Boekje is een beredeneerde, handzame selectie uit de circa 180.000 woorden die te vinden zijn op woordenlijst.org. De nieuwste editie van het Groene Boekje bevat zo'n 52.000 trefwoorden. Hiervan zijn er circa 10.000 nieuw, zoals appen, bhv'er, lente-ui en selfie. Er zijn zowel zeer frequent gebruikte woorden in opgenomen, als woorden die vanuit spellingoogpunt problematisch zijn.

Deze laatste werden geselecteerd op basis van het zoekgedrag van de bezoekers van woordenlijst.org: vaak opgezochte woorden zoals rechtdoorzee en skiles zijn opgenomen in de papieren editie. Weinig opgezochte woorden, zoals het verouderde aalspeer, kwamen niet voor selectie in aanmerking.

Speciale aandacht werd besteed aan taalvariëteiten: in deze editie zijn ongeveer 2.500 Surinaams-Nederlandse en 400 woorden uit het Caribisch gebied opgenomen, waaronder afingisoep, ayó, eilandraad, hosselen en oppashuis. Deze woorden werden door twee lokale commissies geselecteerd uit tekstverzamelingen die het instituut voor dit doel aanlegde.

Spelling and 'het Groene Boekje', the Dutch Word List

The Dutch Language Institute is an authority in the field of spelling. Since 1995, the institute (then: Institute for Dutch Lexicology) has compiled the 'Word List of the Dutch Language' for the Dutch Language Union: an overview of the official spelling of Dutch words. In its printed form, the Word List is better known as 'het Groene Boekje' ('the green book', because of its colour). The most recent edition was released in 2005.

Woordenlijst.org

The 'Word List of the Dutch Language' is freely available online at www.woordenlijst.org. In 2015, the online version grew from approximately 100,000 entries to roughly 180,000 entries. All words from the previous printed edition have been retained. With all the plural forms, diminutive forms, past tenses and past participles, the new digital version of the Word List now contains information about approximately 340,000 word forms.

The words added come from text files collected at the Dutch Language Institute, which contain newspaper texts, literary texts and texts from the internet. In addition, a selection was made from all words that had been looked up in vain in the online Word List. Woordenlijst.org is regularly updated with new words.

Groene Boekje 2015

'Het Groene Boekje' is a practical selection from the approximately 180,000 words that can be found at woordenlijst.org. The latest edition of the Word List contains about 52,000 keywords. About 10,000 of these are new, such as appen, bhv'er, lente-ui and selfie. It contains frequently used words and words that are difficult to spell.

The latter were selected by analysing the search behaviour of the visitors of woordenlijst.org: frequently searched words, such as rechtdoorzee and skiles, are included in the paper edition. Seldom looked-up words, such as the outdated aalspeer, did not qualify for selection.

Special attention was paid to language varieties: this edition includes about 2,500 Surinamese-Dutch words and 400 words from the Caribbean, including afingisoep, ay?, eilandraad, hosselen and oppashuis. These words, originating from text collections the institute created specifically for this purpose, were selected by two local committees.

Aanmelden nieuwsbrief /

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief algemeen
Terminologie

Lees onze privacyverklaring

Onze algemene nieuwsbrief verschijnt zes keer per jaar.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.