Algemeen Nederlands Woordenboek

English

Het eigentijdse Nederlands in Nederland, Vlaanderen, Suriname en het Caribisch gebied van 1970 tot heden

Het ANW is een corpusgebaseerd, digitaal woordenboek dat het eigentijdse Nederlands in Nederland, Vlaanderen, Suriname en het Caribisch gebied zo uitgebreid mogelijk beschrijft. Het bestrijkt de periode 1970 tot heden en beperkt zich vooral tot het algemene Nederlands. De nadruk ligt op de geschreven taal. In 2009 verschenen de eerste woorden van het ANW op internet.

De informatie in het ANW

Naast een omschrijving van de betekenis van elk trefwoord geeft het ANW de volgende informatie:

 • relaties met andere woorden (bv. hyperoniem en synoniem)
 • uitspraak
 • spelling en flexie
 • semagram
 • algemene voorbeelden
 • combinatiemogelijkheden, vaste verbindingen en spreekwoorden
 • woordfamilie (o.a. samenstellingen en afleidingen)

Er worden ook afbeeldingen, videofilmpjes of geluiden aan de beschrijving van de woordenboekartikelen toegevoegd.

Het ANW is een interactief woordenboek. Aanvullingen en correcties worden regelmatig verwerkt en commentaar van de gebruikers is van harte welkom. Er vindt iedere dag een update van het woordenboek plaats.

Het ANW besteedt in principe geen aandacht aan de herkomst van woorden. Uitzondering daarop zijn de neologismen: die hebben een apart veld met uitgebreide etymologische informatie.

Zoeken in het ANW

Zoeken kan natuurlijk gewoon van woord naar betekenis. Maar het kan ook andersom: van betekenis of kenmerken naar woord of woordklasse. De gebruiker kan zelf een omschrijving geven en/of een selectie maken uit allerlei woordklassen (bv. 'dier', 'plant' etc.). Daarnaast is er een uitgebreide zoekfunctie. Een paar van de talloze zoekcategorieën zijn afkorting, synoniem, woordsoort, stijl en medium.

Bronnen

Het ANW wordt gemaakt op basis van een eigen corpus van ruim 100 miljoen woorden. Dit corpus bevat materiaal uit alle domeinen van de samenleving. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van het veel grotere Corpus Hedendaags Nederlands (CHN) en relevante internetbronnen.

 

Dictionary of Contemporary Dutch

Contemporary Dutch in the Netherlands, Flanders, Suriname and the Caribbean from 1970 until present

The ANW is a corpus-based, digital dictionary that describes contemporary Dutch in the Netherlands, Flanders, Suriname and the Caribbean as comprehensively as possible. It covers the period from 1970 until now and is mostly limited to general Dutch. The focus is on written language. In 2009, the first ANW words were published online.

The information in the ANW

In addition to a description of the meaning of each keyword, the ANW provides the following information:

 • relations to other words (e.g. hyperonym and synonym)
 • pronunciation
 • spelling and inflection
 • semagram
 • general examples
 • possible combinations, fixed collocations and proverbs
 • word family (such as compounds and derivatives)

Images, video clips or sounds are also added to the descriptions of the dictionary articles.

The ANW is an interactive dictionary. Additions and corrections are regularly processed and comments from users are welcome. The dictionary is updated every day.

In principle, the ANW does not pay attention to the origin of words. An exception is made for neologisms: they have a separate field with elaborate etymological information.

Searching the ANW

Of course, searching can simply be done from word to meaning. But it can also be done the other way around: from meaning or characteristics to word or word class. The user can give a description and/or make a selection from all kinds of word classes (e.g. 'animal', 'plant', etc.). There is also an extensive search function. Some of the countless search categories are abbreviation, synonyms, lexical category, style and medium.

Sources

The ANW is based on its own corpus of over 100 million words. This corpus contains material from all domains of society. Additionally, the ANW makes use of the much bigger Corpus of Contemporary Dutch (CHN) and relevant internet sources.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.