Nederlab

Projectbeschrijving

Digitale historische teksten worden nu nog op allerlei verschillende plaatsen, door verschillende instellingen en op verschillende manieren beschikbaar gesteld. Nederlab wil een gebruiksvriendelijke webinterface inrichten vanwaaruit onderzoekers al deze losse corpora als eenheid kunnen doorzoeken en analyseren, zowel op tekstniveau als op metadataniveau. Dit maakt het mogelijk langetermijnveranderingen in de Nederlandse taal, letterkunde, cultuur en maatschappij te traceren.

Onze rol

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is track supervisor lexicale data en is met name verantwoordelijk voor lexicondata om het historische materiaal mee te verrijken. Ook verrijkt ons instituut goldstandard-corpusmateriaal om diverse tools te kunnen trainen en evalueren. Daarnaast worden diverse corpora aangepast en toegevoegd aan de webinterface.

Nederlab is een NWO-grootproject. Het is gestart per 1 januari 2013 duurt tot 31 december 2017.