Nederlab

English

Projectbeschrijving

Digitale historische teksten worden nu nog op allerlei verschillende plaatsen, door verschillende instellingen en op verschillende manieren beschikbaar gesteld. Nederlab wil een gebruiksvriendelijke webinterface inrichten vanwaaruit onderzoekers al deze losse corpora als eenheid kunnen doorzoeken en analyseren, zowel op tekstniveau als op metadataniveau. Dit maakt het mogelijk langetermijnveranderingen in de Nederlandse taal, letterkunde, cultuur en maatschappij te traceren.

Onze rol

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is track supervisor lexicale data en is met name verantwoordelijk voor lexicondata om het historische materiaal mee te verrijken. Ook verrijkt ons instituut goldstandard-corpusmateriaal om diverse tools te kunnen trainen en evalueren. Daarnaast worden diverse corpora aangepast en toegevoegd aan de webinterface.

Nederlab is een NWO-grootproject. Het is gestart per 1 januari 2013 duurde tot 31 december 2017.

Nederlab

Project description

At the moment, digital historical texts are being made accessible in different places, by different institutes and in different ways. Nederlab aims to set up a user-friendly web interface which allows researchers to search and analyze all these separate corpora as a unity, both on a textual level and on a metadata level. This makes it possible to trace long-term changes in Dutch language, literature, culture and society.

Our role

The Dutch Language Institute is the track supervisor for lexical data, and is primarily responsible for the supplying of lexicon data to enrich the historical material. Our institute also enriches gold-standard corpus material in order to be able to train and evaluate various tools. Additionally, various corpora are adapted and added to the web interface.

Nederlab is an NWO Large project. It started on 1 January 2013 and continued until 31 December 2017.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.