Categorieën
Over ons

Over het instituut

Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) is dé plek voor iedereen die iets wil weten over het Nederlands door de eeuwen heen. Het is een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut dat alle aspecten van de Nederlandse taal bestudeert, waaronder de woordenschat, grammatica en taalvariatie.

English version

About the institute

The Dutch Language Institute (INT) collects the latest Dutch words, updates important works such as the General Dutch Grammar (Algemene Nederlandse Spraakkunst or ANS) and makes technical terminology accessible by providing term lists. Apart from that, the institute takes a central position in the Dutch-speaking world (the Netherlands, Flanders, Suriname and the Dutch Caribbean) as a developer, keeper and distributor of scholarly and sustainable language resources. With these corpora, lexicons, dictionaries, grammars and other products it provides the necessary building blocks for the study of the Dutch language.

Who we are

The Dutch Language Institute is a continuation of the Institute for Dutch Lexicology (Instituut voor Nederlandse Lexicologie or INL). We are a foundation under Dutch law with its own legal personality and own liability. To achieve our goals, we work in close consultation with the Union for the Dutch Language (Nederlandse Taalunie).

Apart from the general services division, the institute employs linguists, computer linguists and information technologists. Since 2016, Prof Dr Frieda Steurs has been our managing director, as well as the one-person Board of the institute. Supervision of the Board is guaranteed by a Supervisory Board and an Advisory Board.

Supervisory Board: Mr Mieke Zaanen (chair), Mr Frank Judo, Drs Erik Boels

Advisory Board: Prof Dr Hans Bennis (chairman), Prof Dr Willy Vandeweghe (vice-chairman), Prof Dr Dirk Geeraerts, Prof Dr Veronique Hoste, Prof Dr Reinhild Vandekerckhove, Prof Dr Jack Hoeksema, Prof Dr Paula Fikkert, Drs Jan Jaap Knol, Lic Wim Vanseveren, Prof Dr Gert Oostindie

Our staff members

What we do

 • supporting linguistic research by creating, maintaining and dynamically developing digital research sources and corpora (large collections of text and/or speech), such as the Translation Vocabulary (Vertaalwoordenschat) and the Corpus of Contemporary Dutch (Corpus Hedendaags Nederlands or CHN)
 • working on the Dictionary of Contemporary Dutch (Algemeen Nederlands Woordenboek or ANW) and maintaining all other products created by the INL (Institute for Dutch Lexicology)
 • providing sources, data and tools (language materials) for linguistic research and for language and speech technology within the Dutch-speaking world
 • supporting the field of terminology with our Centre of Expertise for Dutch Terminology (Expertisecentrum Nederlandstalige TerminologieorENT), for example by collecting and publishing (online) term lists
 • compiling the Word List of the Dutch Language (Woordenlijst Nederlandse Taal)and its printed edition called Groene Boekje, an overview of the official spelling of Dutch words
 • expanding and updating the electronic version of the General Dutch Grammar (Algemene Nederlandse Spraakkunst or e-ANS), the go-to reference grammar for the Dutch Language
 • giving training and advice on CLARIN(Common Language Resources and Technology Infrastructure)
 • developing a dialect portal for Flemish, Brabantian and Limburgish
 • supporting Dutch language education, for example by providing information to students, writing lesson plans and developing tools for language learners, such as Vertaalwoordenschat and Woordcombinaties
 • setting up our own research projects and participating in Dutch, Flemish and European research projects
 • forming a network that connects academic institutes and other institutions in the Netherlands and Flanders that are active in the field of Dutch
 • performing application-oriented research and providing language advice and information to a wide audience

Plans & reports

The Dutch Language Institute makes annual and multi-annual policy plans, which are discussed with the Advisory Board and the Supervisory Board and then presented to the Dutch Language Union. We also record our activities and results in annual reports.

Visitation report 2021 (pdf)

Annual policy plan 2023 (pdf)

Annual policy plan 2022 (pdf)

Annual policy plan 2021 (pdf)

Multi-annual policy plan 2023-2027 (pdf)

Multi-annual policy plan 2018-2022 (pdf)

Annual report 2022 (pdf)

Annual report 2021 (pdf)

Annual report 2020 (pdf)

Annual report 2019 (pdf)

Annual report 2018 (pdf)

The Future of Academic Lexicography – A White Paper (2020)

Het Instituut voor de Nederlandse Taal verzamelt de nieuwste Nederlandse woorden, actualiseert belangrijke naslagwerken zoals de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) en maakt vaktaal toegankelijk via termenlijsten. Daarnaast neemt het instituut een centrale positie in binnen het hele Nederlandse taalgebied (Nederland en de Caribische rijksdelen, Vlaanderen en Suriname) op het vlak van het wetenschappelijk verantwoord ontwikkelen, bewaren en duurzaam beschikbaar stellen van taalmaterialen, zoals corpora, lexica, woordenboeken en grammatica’s. Daarmee levert het Instituut voor de Nederlandse Taal noodzakelijke bouwstenen voor de bestudering van het Nederlands. 

Wie we zijn

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is een voortzetting van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL). We zijn een stichting naar Nederlands recht met een eigen rechtspersoonlijkheid en eigen aansprakelijkheid. Voor de realisatie van onze activiteiten werken we nauw samen met de Nederlandse Taalunie

Binnen het instituut werken, naast de medewerkers van de algemene dienst, taalkundigen, computerlinguïsten en systeemontwikkelaars. Sinds 2016 is prof. dr. Frieda Steurs directeur van het instituut. Het toezicht op het bestuur wordt verzekerd door een Raad van Toezicht en een Raad van Advies. 

Raad van Toezicht: mr. Mieke Zaanen (voorzitter), mr. Frank Judo, drs. Erik Boels

Raad van Advies: prof. dr. Hans Bennis (voorzitter), prof. dr. Dirk Geeraerts, prof. dr. Veronique Hoste, prof. dr. Reinhild Vandekerckhove, lic. Wim Vanseveren, dr. Erik Mijts, prof. dr. Lisa Cheng

Onze medewerkers

Wat we doen

 • ondersteunen van taalwetenschappelijk onderzoek door het aanmaken, onderhouden en dynamisch ontwikkelen van digitale onderzoeksbronnen en corpora (grote verzamelingen tekst en/of spraak), zoals de Vertaalwoordenschat en het Corpus Hedendaags Nederlands (CHN)
 • uitbreiden van het Algemeen Nederlandse Woordenboek (ANW) en onderhouden van alle andere producten die eerder door het instituut gemaakt zijn, zoals de Historische woordenboeken online
 • beschikbaar stellen van bronnen, data en tools (taalmaterialen) voor taalkundig onderzoek en voor taal- en spraaktechnologie binnen het Nederlandse taalgebied 
 • ondersteunen van het terminologische vakgebied middels het Expertisecentrum Nederlandstalige Terminologie (ENT), o.a. door het verzamelen en publiceren van (online)termenlijsten
 • samenstellen van de Woordenlijst Nederlandse Taal (in gedrukte vorm Groene Boekje), een overzicht van de officiële spelling van Nederlandse woorden
 • uitbreiden en actualiseren van de elektronische versie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (e-ANS), hét naslagwerk over de Nederlandse grammatica
 • training en advies geven over CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure)
 • ontwikkelen van een dialectportaal van het Vlaams, het Brabants en het Limburgs
 • ondersteunen van het onderwijs Nederlands door o.a. het verstrekken van informatie aan studenten, het maken van lesbrieven en het ontwikkelen van materiaal voor taalleerders zoals Vertaalwoordenschat en Woordcombinaties 
 • opzetten van eigen onderzoekprojecten en/of participeren in Nederlandse, Vlaamse en Europese onderzoekprojecten
 • het vormen van een netwerk op het gebied van de Nederlandse taal, voor de wetenschappelijke instituten aan universiteiten en daarbuiten
 • uitvoeren van toepassingsgericht onderzoek en verstrekken van taaladvies/informatie aan een breed publiek

Plannen & verslagen

Het Instituut voor de Nederlandse Taal maakt meerjarenplannen en jaarplannen, bespreekt die met de Raad van Advies en de Raad van Toezicht en legt ze vervolgens voor aan de Taalunie. Daarnaast leggen we onze activiteiten en resultaten jaarlijks vast in een jaarverslag.