semasiologische

m.b.t. de verschillende betekenissen die één woord kan hebben